NẠP CARD

  • VIETTEL - MOBI -VINA
    Ghi đúng seri - mã thẻ