Tài Khoản #106707 - Bảng ngọc : 90 - Rank Kim Cương 1

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #106502 -

Acc LQ #106502 -

 • Rank:
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
195.000CARD 150.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 68

MUA NGAY

Acc LQ # -

Acc LQ #113466 -

Acc LQ #113466 -

 • Rank: Bạc 2
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
195.000CARD 150.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 44

MUA NGAY