Tài Khoản #113445 - Bảng ngọc : 90 - Rank

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #113445 -

Acc LQ #113445 -

  • Rank:
  • Tướng: 65
  • Trang Phục: 68
  • Bảng Ngọc: 90
169.000CARD 130.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 68
  • Tướng: 65

MUA NGAY