Tài Khoản #116622 - Bảng ngọc : 90 - Rank Kim Cương 4

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #90983 -

Acc LQ #90983 -

  • Rank: Tinh Anh 1
  • Tướng: 93
  • Trang Phục: 113
  • Bảng Ngọc: 90
897.000CARD 690.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 113
  • Tướng: 93

MUA NGAY