Tài Khoản #82312 - Bảng ngọc : 87 - Rank Bạch Kim 1

Trắng thông tin

TÀI KHOẢN ĐỒNG GIÁ

Acc LQ # -

Acc LQ #89914 -

Acc LQ #89914 -

  • Rank: Tinh Anh 2
  • Tướng: 48
  • Trang Phục: 22
  • Bảng Ngọc: 90
247.000CARD 190.000ATM
  • Bậc Ngọc: 90
  • Trang Phục: 22
  • Tướng: 48

MUA NGAY