Acc LQ #33969 -

Acc LQ #33969 -

Acc LQ #33969 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
171.600CARD 132.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 49

MUA NGAY

Acc LQ #33364 -

Acc LQ #33364 -

Acc LQ #33364 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 90
163.800CARD 126.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 34
 • Tướng: 45

MUA NGAY

Acc LQ #33363 -

Acc LQ #33363 -

Acc LQ #33363 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
171.600CARD 132.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LQ #29943 -

Acc LQ #29943 -

Acc LQ #29943 -

 • Rank: Kim Cương 1
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
140.400CARD 108.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 44

MUA NGAY

Acc LQ #28262 -

Acc LQ #28262 -

Acc LQ #28262 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 69
124.800CARD 96.000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #28257 -

Acc LQ #28257 -

Acc LQ #28257 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
140.400CARD 108.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #28248 -

Acc LQ #28248 -

Acc LQ #28248 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 90
140.400CARD 108.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 45
 • Tướng: 33

MUA NGAY

Acc LQ #28003 -

Acc LQ #28003 -

Acc LQ #28003 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 79
156.000CARD 120.000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #28001 -

Acc LQ #28001 -

Acc LQ #28001 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 90
124.800CARD 96.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 33
 • Tướng: 38

MUA NGAY

Acc LQ #27993 -

Acc LQ #27993 -

Acc LQ #27993 -

 • Rank: Bạch Kim 1
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
109.200CARD 84.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #27985 -

Acc LQ #27985 -

Acc LQ #27985 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
140.400CARD 108.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 37

MUA NGAY