Acc LQ #49613 -

Acc LQ #49613 -

Acc LQ #49613 -

 • Rank: Bạch Kim 5
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 90
84.500CARD 65.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 27

MUA NGAY

Acc LQ #36434 -

Acc LQ #36434 -

Acc LQ #36434 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
143.000CARD 110.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 49

MUA NGAY

Acc LQ #36433 -

Acc LQ #36433 -

Acc LQ #36433 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 48
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 88
136.500CARD 105.000ATM
 • Bậc Ngọc: 88
 • Trang Phục: 49
 • Tướng: 48

MUA NGAY

Acc LQ #33969 -

Acc LQ #33969 -

Acc LQ #33969 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 49
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 90
171.600CARD 132.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 43
 • Tướng: 49

MUA NGAY

Acc LQ #33364 -

Acc LQ #33364 -

Acc LQ #33364 -

 • Rank: Tinh Anh 5
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 34
 • Bảng Ngọc: 90
163.800CARD 126.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 34
 • Tướng: 45

MUA NGAY

Acc LQ #33363 -

Acc LQ #33363 -

Acc LQ #33363 -

 • Rank: Kim Cương 3
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 90
171.600CARD 132.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 43

MUA NGAY

Acc LQ #29943 -

Acc LQ #29943 -

Acc LQ #29943 -

 • Rank: Kim Cương 1
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
140.400CARD 108.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 44

MUA NGAY

Acc LQ #28262 -

Acc LQ #28262 -

Acc LQ #28262 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 69
124.800CARD 96.000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 37

MUA NGAY

Acc LQ #28257 -

Acc LQ #28257 -

Acc LQ #28257 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
140.400CARD 108.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 36

MUA NGAY

Acc LQ #28003 -

Acc LQ #28003 -

Acc LQ #28003 -

 • Rank: Bạch Kim 4
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 79
156.000CARD 120.000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 38

MUA NGAY