Acc LQ #106470 -

Acc LQ #106470 -

Acc LQ #106470 -

 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 81
67.600CARD 52.000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #53527 -

Acc LQ #53527 -

Acc LQ #53527 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 90
150.000CARD 115.385ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 62

MUA NGAY

Acc LQ #53526 -

Acc LQ #53526 -

Acc LQ #53526 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
220.000CARD 169.231ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 58

MUA NGAY

Acc LQ #52824 -

Acc LQ #52824 -

Acc LQ #52824 -

 • Rank: Tinh Anh 4
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 75
150.000CARD 115.385ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 50
 • Tướng: 46

MUA NGAY