Acc LQ #106470 -

Acc LQ #106470 -

Acc LQ #106470 -

 • Rank: Đồng 1
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 81
67.600CARD 52.000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 23

MUA NGAY

Acc LQ #53527 -

Acc LQ #53527 -

Acc LQ #53527 -

 • Rank: Tinh Anh 2
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 90
150.000CARD 115.385ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 64
 • Tướng: 62

MUA NGAY

Acc LQ #53526 -

Acc LQ #53526 -

Acc LQ #53526 -

 • Rank: Tinh Anh 3
 • Tướng: 58
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 90
220.000CARD 169.231ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 72
 • Tướng: 58

MUA NGAY

Acc LQ #23610 -

Acc LQ #23610 -

Acc LQ #23610 -

 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
80.080CARD 61.600ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 38
 • Tướng: 39

MUA NGAY

Acc LQ #16102 -

Acc LQ #16102 -

Acc LQ #16102 -

 • Rank: Kim Cương 5
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
80.080CARD 61.600ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 40

MUA NGAY

Acc LQ #14144 -

Acc LQ #14144 -

Acc LQ #14144 -

 • Rank: Bạch Kim 3
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
91.000CARD 70.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 40

MUA NGAY