Acc LQ #137596 -

Acc LQ #137596 -

Acc LQ #137596 -

 • Rank: Vàng 1
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 12
 • Bảng Ngọc: 60
247.000CARD 190.000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 12
 • Tướng: 14

MUA NGAY

Acc LQ #131470 -

Acc LQ #131470 -

Acc LQ #131470 -

 • Rank: Vàng 2
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 65
377.000CARD 290.000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 32

MUA NGAY

Acc LQ #113445 -

Acc LQ #113445 -

Acc LQ #113445 -

 • Rank:
 • Tướng: 65
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 90
169.000CARD 130.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 68
 • Tướng: 65

MUA NGAY

Acc LQ #113412 -

Acc LQ #113412 -

Acc LQ #113412 -

 • Rank:
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 84
130.000CARD 100.000ATM
 • Bậc Ngọc: 84
 • Trang Phục: 37
 • Tướng: 46

MUA NGAY

Acc LQ #106502 -

Acc LQ #106502 -

Acc LQ #106502 -

 • Rank:
 • Tướng: 68
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 90
195.000CARD 150.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 83
 • Tướng: 68

MUA NGAY

Acc LQ #98007 -

Acc LQ #98007 -

Acc LQ #98007 -

 • Rank:
 • Tướng: 65
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
169.000CARD 130.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 47
 • Tướng: 65

MUA NGAY

Acc LQ #137476 -

Acc LQ #137476 -

Acc LQ #137476 -

 • Rank: Kim Cương 4
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 90
1.820.000CARD 1.400.000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 40
 • Tướng: 35

MUA NGAY

Acc LQ #136507 -

Acc LQ #136507 -

Acc LQ #136507 -

 • Rank:
 • Tướng: 11
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 60
91.000CARD 70.000ATM
 • Bậc Ngọc: 60
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 11

MUA NGAY